Present Continuous

Cvičenia

Cvičenie 1: Doplňte do vety správny tvar present continuous.

 1. I __________ (read) a book right now.
 2. She __________ (cook) dinner at the moment.
 3. They __________ (play) football in the park now.
 4. He __________ (watch) TV at the present time.
 5. We __________ (study) for the upcoming exam today.
 6. The cat __________ (sleep) on the sofa at the moment.
 7. It __________ (rain) outside right now.
 8. Maria __________ (work) on her project currently.
 9. Tom and Sarah __________ (dance) at the party tonight.
 10. The kids __________ (swim) in the pool today.

Odpovede:

Zobraziť riešenie

Cvičenie 2: Vytvorte záporné vety.

 1. I (not study) for the test at the moment.
 2. They (not play) chess in the park today.
 3. It (not rain) outside right now.
 4. Maria (not work) on her project currently.
 5. Tom and Sarah (not dance) at the party tonight.
 6. The kids (not swim) in the pool today.
 7. She (not read) a book at the moment.
 8. We (not watch) TV at the present time.
 9. The cat (not sleep) on the sofa at the moment.
 10. He (not listen) to music right now.

Odpovede:

Zobraziť riešenie

Cvičenie 3: Urobte otázky v present continuous.

 1. (You / watch) TV now?
 2. (She / read) a book at the moment?
 3. (They / play) football in the park today?
 4. (He / listen) to music right now?
 5. (We / study) for the upcoming exam today?
 6. (The cat / sleep) on the sofa at the moment?
 7. (It / rain) outside right now?
 8. (Maria / work) on her project currently?
 9. (Tom and Sarah / dance) at the party tonight?
 10. (The kids / swim) in the pool today?

Odpovede:

Zobraziť riešenie

Cvičenie 4: Preložte otázky do angličtiny.

 1. Hrajú deti futbal teraz?
 2. Čítam knihu v tomto momente?
 3. Vari ona večeru práve teraz?
 4. Pozeráš televíziu v súčasnej dobe?
 5. Študujeme pre nadchádzajúci skúšku dnes?
 6. Spí mačka na gauči v tejto chvíli?
 7. Prší vonku práve teraz?
 8. Pracuje Maria na svojom projekte v súčasnej dobe?
 9. Tom a Sarah tancujú na večierke dnes večer?
 10. Plávajú deti v bazéne dnes?

Odpovede:

Zobraziť riešenie

Cvičenie 5: Urobte ľubovoľné (Yes,…/No,….) krátke odpovede na otázky.

 1. Are you studying? _______________________________________________________
 2. Is she playing the piano? _______________________________________________
 3. Are they coming to the party? ___________________________________________
 4. Is he watching a movie? _______________________________________________
 5. Are we going to the beach? _____________________________________________
 6. Is it raining outside? __________________________________________________
 7. Are they eating dinner? ________________________________________________
 8. Is she reading a book? ________________________________________________
 9. Are you listening to music? _____________________________________________
 10. Is he working on a project? ___________________________________________

Odpovede:

Zobraziť riešenie

Cvičenie 6: Doplňte do textu následujúce slovesá v present continuous: listen, read, shine, listen, gather, play, sit, have, go.

Today is a beautiful day, and the sun 1………… in the sky. Many people 2…………. in the park. Children 3……………. on the playground, while adults 4…………… on the grass and 5…………… books. My sister 6………….. to music in our house, and I 7………… to it with her. After lunch, we 8………….. to the café for a drink and a snack. I like coffee, but my friend 9………… tea.

Odpovede:

Zobraziť riešenie