Present Simple

Čo je Present Simple?

Present Simple je jedným z najzákladnejších časov v angličtine, a je skvelým miestom na začatie, ak sa práve učíš tento jazyk. Tento čas sa používa na opisovanie pravidelných dejov, udalostí alebo faktov, ktoré sa opakujú alebo sú všeobecne platné. Predstav si ho ako veľmi jednoduchý spôsob, ako hovoriť o veciach, ktoré robíme denne, týždenne, alebo jednoducho vždy.“

Kedy používame Present Simple?

 1. Pravidelné veci: Keď niečo robíme každý deň, každý týždeň alebo pravidelne, použijeme ‚Present Simple‘. Napríklad: „I brush my teeth every morning.“ (Čistím si zuby každé ráno.)
 2. Fakty a pravdy: Ak hovoríme o veciach, ktoré sú vždy pravdivé a nezmenia sa, použijeme ‚Present Simple‘. Napríklad: „The Sun rises in the east.“ (Slnko vychádza na východe.)
 3. Rozvrhované udalosti: Keď hovoríme o plánoch alebo udalostiach, ktoré sú v našom rozvrhu, použijeme ‚Present Simple‘. Napríklad: „I have English class on Mondays.“ (V pondelky mám hodinu angličtiny.)
 4. Náš názor a postoje: Ak hovoríme o našich pocitoch, názoroch alebo veciach, ktoré milujeme alebo nemáme radi, použijeme ‚Present Simple‘. Napríklad: „I like ice cream.“ (Mám rád zmrzlinu.)
 5. Časové údaje: Present Simple sa často používa pri použití slov ako „always“ (vždy), „usually“ (zvyčajne), „often“ (často), „sometimes“ (niekedy), „rarely“ (zriedkavo) a „never“ (nikdy).

Ako budujeme vety v Present Simple?

‚Present Simple‘ je jednoduchý čas a jeho vety sú rovnako jednoduché! Poznáme kladné, záporné a opytovacie vety.

Kladné vety

Hlavné sloveso (bez koncovky) + pridáme ‚-s‘ alebo ‚-es‘ pre tretiu osobu jednotného čísla (he, she, it).

Napríklad:

 • 1. osoba jednotného čísla (I):
  • „I play tennis.“ (Hrávam tenis.)
 • 2. osoba jednotného čísla (you):
  • „You like ice cream.“ (Máš rád/a zmrzlinu.)
 • 3. osoba jednotného čísla (he/she/it):
  • „He reads a book.“ (On číta knihu.)
 • 1. osoba množného čísla (we):
  • „We study English.“ (Učíme sa angličtinu.)
 • 2. osoba množného čísla (you):
  • „You watch movies.“ (Pozeraš filmy.)
 • 3. osoba množného čísla (they):
  • „They play soccer.“ (Hrajú futbal.)

Záporné vety

Záporné vety v „Present Simple“ sa tvoria pomocou pomocného slovea „do“ a záporu „not“ a teda celý tvar je „do not“ – v skrátenom tvare „don´t“. V tretej „does not“ – v skrátenom tvare „doesn´t“ a potom pridáme sloveso v základnom tvare (bez „-s“ alebo „-es“).

To znamená, že tak ako v kladnej vete tak aj zápornej vete pridávame -s (-es) v tretej osobe singuláru – he,she,it (on,ona,ono), avšak teraz to „-s (-es)“ nejde priamo na sloveso ale na pomocné sloveso „do“, to znamená, že z „do“ vznikne „does (do+es).

Teraz príklady:

 1. osoba jednotného čísla (I):
  • Záporná veta: „I do not play tennis.“ (Nehrávam tenis.)
 2. osoba jednotného čísla (you):
  • Záporná veta: „You do not like ice cream.“ (Nemáš rád/a zmrzlinu.)
 3. osoba jednotného čísla (he/she/it):
  • Záporná veta: „He does not read a book.“ (On nečíta knihu.)
 4. osoba množného čísla (we):
  • Záporná veta: „We do not study English.“ (Neučíme sa angličtinu.)
 5. osoba množného čísla (you):
  • Záporná veta: „You do not watch movies.“ (Nepozeráte filmy.)
 6. osoba množného čísla (they):
  • Záporná veta: „They do not play soccer.“ (Nehrajú futbal.)

Otázky

Štruktúra otázok v „Present Simple“ (Prítomný jednoduchý čas):

Otázky v „Present Simple“ sa tvoria pomocou slovesa „do“ alebo „does“ (závisí od osoby) na začiatku vety, potom nasleduje podmet, a nakoniec základné sloveso (bez „-s“ alebo „-es“) a objekt.

 • Pre 3. osobu jednotného čísla (he/she/it):
  • Použijeme „Does“ + podmet + sloveso (základná forma) + objekt?
 • Pre všetky ostatné osoby použijeme:
  • Použijeme „Do“ + podmet + sloveso (základná forma) + objekt?

Opäť v tretej osobe Singuláru pridávame -s (-es) na pomocné sloveso : „do“ + „es“ = „does“

Teraz príklady:

 1. osoba jednotného čísla (I):
  • Otázka: „Do I play tennis?“ (Hrávam tenis?)
 2. osoba jednotného čísla (you):
  • Otázka: „Do you like ice cream?“ (Máš rád/a zmrzlinu?)
 3. osoba jednotného čísla (he/she/it):
  • Otázka: „Does he read a book?“ (Číta knihu?)
 4. osoba množného čísla (we):
  • Otázka: „Do we study English?“ (Učíme sa angličtinu?)
 5. osoba množného čísla (you):
  • Otázka: „Do you watch movies?“ (Pozeraš filmy?)
 6. osoba množného čísla (they):
  • Otázka: „Do they play soccer?“ (Hrajú futbal?)

Cvičenia

Cvičenie 1: Vyplňte správnu formu slovesa

Vyberte správnu formu slovesa v zátvorkách.

 1. She (goes/go) to school every day.
 2. They (watches/watch) TV in the evenings.
 3. He (does/do) his homework after dinner.
 4. It often (rains/rain) in autumn.
 5. My brother (have/has) a new bicycle.
 6. We (likes/like) to play tennis.
 7. You (studies/study) English every night.
 8. The cat (eats/eat) twice a day.
 9. Birds (flies/fly) south in the winter.
 10. She (enjoys/enjoy) reading novels.

Cvičenie 2: Vytvorte otázky

Pomocou daných viet vytvorte otázky v present simple.

 1. She likes coffee.
 2. They play football on Saturdays.
 3. He reads a book before bed.
 4. It snows in winter.
 5. My sister drives to work.
 6. We watch a movie every Friday.
 7. You know the answer.
 8. The dog barks at night.
 9. Birds sing in the morning.
 10. She cooks dinner every day.

Cvičenie 3: Vytvorte záporné vety

Preveďte tieto tvrdenia na zápor.

 1. She watches TV in the evening.
 2. They go to the gym every Monday.
 3. I understand the lesson.
 4. It gets cold in December.
 5. My father works in an office.
 6. We eat breakfast at 8 am.
 7. You play the guitar.
 8. The baby sleeps during the day.
 9. Cars stop at red lights.
 10. She speaks three languages.

Odpovede a vysvetlenia

Zobraziť riešenie