Ochrana súkromia

Správca osobných údajov

Prevádzkovateľom osobných údajov je Live Love Learn s.r.o., IČO: 55955215. Prevádzkovateľ nie je platcom DPH. Sídlo: Makov 57˛ 023 56.

Účely spracovania osobných údajov

Spracovanie osobných údajov obmedzujeme na osobné údaje, ktoré sú primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah potrebný pre našu obchodnú činnosť a sú nevyhnutné pre vybavenie Vašej požiadavky. Spracúvanie údajov vykonávame taktiež pre splnenie právnej povinnosti, ktorú ukladá právny predpis. Ako spoločnosť vystavujeme účtovné a daňové doklady, ktoré sme podľa právnych predpisov povinný uchovávať a archivovať počas stanovenej doby určenej príslušnými právnymi predpismi. Vaše osobné údaje spracúvame ďalej aj pre účely marketingu, tieto údaje spracúvame iba pokiaľ máme od Vás udelený súhlas.

Udelenie súhlasu

Ak nejde o prípad, kedy je možné Vaše osobné údaje spracovávať bez súhlasu alebo na základe zákona, budete požiadaný o udelenie súhlasu pred spracovaním Vašich údajov. Súhlas by mal poskytnúť jasný prejav vôle, ktorý je slobodným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným vyjadrením súhlasu dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Súhlas môže byť vyjadrený písomným vyhlásením, vyhlásením prostredníctvom elektronických prostriedkov alebo ústnym vyhlásením.

Odvolanie súhlasu

Súhlas so spracúvaním osobných údajov je založený na princípe dobrovoľnosti. Ak sa rozhodnete súhlas odvolať, môžete tak urobiť kedykoľvek e-mailom na adrese info@doucko.eu , alebo písomne na korešpondenčnej adrese Makov 57.

Kategórie osobných údajov

V rámci našej činnosti zhromažďujeme osobné údaje zákazníkov a obchodných partnerov v rozsahu:

• Základné identifikačné údaje – meno, priezvisko

• Kontaktné údaje – telefónne číslo, e-mailová adresa

• Informácie vyplývajúce z interakcií s klientom – záznamy z osobných stretnutí, telefonických rozhovorov, e-maily, SMS správy

Zdroje pôvodu osobných údajov

Osobné údaje uvedené v predchádzajúcom bode získavame priamo od Vás. Tieto údaje sú získané prostredníctvom kontaktného formulára, vstupného formulára, zmlúv a prípadne z iných dokumentov, v ktorých ste údaje uviedli. Osobné údaje môžu taktiež pochádzať z verejne dostupných zdrojov, registrov a evidencií

Doba spracovania osobných údajov

Vaše osobné údaje budeme spracúvať počas doby dodávania služieb, počas doby potrebnej na vyriešenie Vašej požiadavky a nasledujúce 3 roky, alebo do momentu, pokým svoj súhlas neodvoláte. Po uplynutí príslušného času budú Vaše osobné údaje odstránené, respektíve bude vyžiadaný nový súhlas.

Prenos osobných údajov tretím stranám

Vaše údaje spracúvajú poučení pracovníci spoločnosti v interných systémoch na území Slovenskej republiky, prípadne v členských štátoch Európskej únie. Osobné údaje nie sú prenášané do tretích krajín mimo EÚ.

Pre zabezpečenie obchodnej činnosti spoločnosti majú ku osobným údajom prístup aj ďalšie, tretie subjekty.

V zmysle § 22 Zákona o ochrane osobných údajov zachovávame mlčanlivosť o údajoch, ktoré spracúvame, pričom táto povinnosť trvá aj po ukončení spracúvania osobných údajov. Povinnosť mlčanlivosti neplatí, ak je to nevyhnutné na plnenie úloh súdu a orgánov činných v trestnom konaní podľa osobitného zákona.

Právo na informácie

Dotknutým osobám vzniká na základe § 28 Zákona o ochrane osobných údajov právo vyžadovať :

• Potvrdenie či spoločnosť spracúva alebo nespracúva osobné údaje dotknutej osoby

• Informácie o zdroji, prostredníctvom ktorého boli údaje o dotknutej osobe získané

• Zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania

• Opravu alebo likviditu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania

• Likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil

• Likvidáciu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo ku porušeniu zákona

Právo na výmaz osobných údajov

Právo na výmaz resp. „právo na zabudnutie“ vzniká v prípade, že:

• Osobné údaje už nie sú potrebné pre účel, pre ktorý boli zhromaždené a spracované

• Dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého boli osobné údaje spracúvané a neexistuje ďalší právny dôvod na spracúvanie

• Osobné údaje sú spracúvané protiprávne

• Osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti


V prípade, že príde ku uplatneniu práva na výmaz osobných údajov, ktoré boli nami poskytnuté tretím stranám, prijmeme potrebné kroky ku kontaktovaniu všetkých príjemcov Vašich osobných údajov a požiadame ich o výmaz všetkých údajov.

Právo vzniesť námietku

Právo vzniesť námietku proti spracúvaniu osobných údajov vzniká na základe

• Spracovania osobných údajov, ktoré je nevyhnutné na plnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci

• Spracovania údajov na účely priameho marketingu (tzv. profilovanie)

• Spracovanie pre účely vedeckého či historického výskumu alebo pre štatistické účely

Právo na prenositeľnosť osobných údajov

Na žiadosť dotknutej osoby je spoločnosť Martin Pavlík povinná poskytnúť požadované osobné údaje, v zodpovedajúcom formáte zvolenému subjektu. Tieto údaje budú poskytnuté iba v prípade, že prenosu nebudú brániť žiadne zákonné podmienky.

Právo podať sťažnosť úradu na ochranu osobných údajov

Dotknuté osoby disponujú právom podať sťažnosť ohľadom spracúvania osobných údajov. Úlohu dozorného orgánu vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom na adrese: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.
 
V prípade, že máte ku informáciám o ochrane osobných údajov akékoľvek otázky, či pripomienky, neváhajte sa na nás obrátiť na e-mailovej adrese info@doucko.eu alebo písomne na korešpondenčnej adrese spoločnosti.