VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

1) Aby záujemca o doučovanie mohol využívať stránku doucko.eu (ďalej len
“Poskytovateľ) musí sa zaregistrovať.
2) Pre úspešnú registráciu Záujemcu o doučovanie (ďalej len “Záujemca) je nutné
súhlasiť so “Všeobecnými obchodnými podmienkami”.
3) Po úspešnej registrácií má Záujemca možnosť si vybrať dostupných Doučovateľov,
ktorí prijímajú študentov a sú označení pod názvom “Prijíma študentov” vo výbere
doučovateľov.
4) Záujemca musí vo svojom profile zadať všetky povinné údaje aby mohol
kontaktovať Doučovateľa.
5) Po tom, čo Doučovateľ spätne kontaktuje Študenta, si obe strany dohodnú čas
prvej lekcie a ďalšie informácie nevyhnutné pre pokračovanie spolupráce.
6) Študentovi je poslané prostredníctvom platobnej brány Prevádzkovateľa žiadosti o
platbu. Toto je jediný spôsob ako zaplatiť za lekcie. Iné platobné metódy sú
zakázané.
7) Žiadosti o platbu sú posielané raz mesačne.
8) Transakcia musí byť do 14 dní od odoslania žiadosti o platbu pripísaná na účet
Prevádzkovateľa. Študent má možnosť so súhlasom od Doučovateľa jednorázovo
alebo pravidelne platiť neskôr s tým, že transakcia musí byt pripísaná na účet
Prevádzkovateľa najneskôr do 21 dní od odoslania žiadosti o platbu.
9) Študent má právo nezaplatiť za lekciu, s ktorou nebol spokojný. Avšak aby mu
nevznikla povinnosť zaplatiť za danú lekciu, musí o tom upovedomiť Doučovateľa a
to do 24 hodín od ukončenia lekcie. Pokiaľ by takáto situácia nastala majú obe strany
možnosť zrušenia spolupráce, s tým, že v prípade ak boli uskutočnené
predchádzajúce lekcie, musia byť všetky takéto lekcie vyplatené podľa daných vyššie
uvedených podmienok.
10) Študent musí Doučovateľa oboznámiť, že chce zrušiť lekciu minimálne v deň
pred začatím lekcie. V prípade, že Študent chce zrušiť konanie lekcie v deň kedy sa
má lekcie konať, nezaniká študentovi povinnosť platby za danú lekciu bez ohľadu
na udanie dôvodu, prečo sa Študent na danej lekcií nemôže zúčastniť.
11) V prípade, že by Študent pričasto rušil lekcie bez povinnosti zaplatenia a teda
minimálne deň pred konaním lekcie, má Doučovateľ právo spoluprácu ukončiť. V
prípade, že by dvaja alebo viac ako Doučovatelia zrušili spoluprácu so Študentom, z
dôvodu pričastého rušenia lekcií bez povinnosti zaplatenia a teda minimálne deň
pred konaním lekcie, môže prevádzkovateľ zrušiť účet Študenta a permanentne mu
zakázať vstup na stránku Poskytovateľa.
12) V prípade, že Študent mešká na lekciu sa čas počas, ktorého nebol Študent na
lekcií taktiež považuje ako odučený a Doučovateľovi nevzniká povinnosť ostať so
Študentom nad rámec vopred dohodnutého časového rámcu.
13) Študent alebo Záujemca sa zaväzuje, že počas doby doučovania ako i po dobu 6
mesiacov po ukončení výučby nebude Doučovateľov ani iných zamestnancov
Poskytovateľa kontaktovať s návrhom na spoluprácu mimo Poskytovateľa a
neuzavrie žiadnu zmluvu ani ústnu dohodu ohľadom služieb súvisiacich s predmetom
podnikania Poskytovateľa. V prípade porušenia je Záujemca povinný uhradiť
Poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 2.000,- Eur za každé takéto porušenie. V

prípade pristúpenia na takúto či už písomnú alebo ústnu dohodu je povinný
Doučovateľ uhradiť Prevádzkovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 3000€.
14) Študent sa lekciách správa podľa všeobecných zásad mravov a neobťažuje,
nešikanuje a nezosmiešňuje Doučovateľa. Táto zásada platí aj opačne.
15) Ak by chcel Doučovateľ ukončiť spoluprácu so Študentom z hocijakých dôvodov
musí o tom Študenta informovať. Doučovateľ by mal odporučiť iného Doučovateľa
ako náhradu za seba Študentovi.
16) Ak by chcel Študent chcel ukončiť spoluprácu s Doučovateľom z hocijakých
dôvodov musí o tom Doučovateľa informovať.
17) Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vymazať účet a zakázať ďalšiu registráciu
Študentovi alebo Záujemcovi bez udania akéhokoľvek dôvodu.
18) Záujemca sa zaväzuje, že nebude voľne šíriť a poskytovať tretím stranám učebné
materiály Poskytovateľa, alebo učebné materiály tretích strán, a tým porušovať
autorské práva.
19) Klient svojím podpisom poskytuje súhlas so spracovaním osobných údajov na
účely vystavenia certifikátu, vyhotovenia zmluvy, faktúry a pod. a prehlasuje, že sa
oboznámil s Informáciou o spracovaní osobných údajov v zmysle zákona č.18/ 2018
Z.z. o ochrane osobných údajov.
Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné od 2. mája 2023.